ORDIN nr. 803 din 26 martie 2020

privind stabilirea unor măsuri aplicabile beneficiarilor programelor naţionale gestionate de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 27 martie 2020

Data intrării în vigoare 27-03-2020

Având în vedere:
Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice
centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 112/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi
pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;
Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi
completările ulterioare;
– Schema de ajutor de minimis prevăzută în Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii
„Start-up Nation – Romania“, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr.
692/2017, cu modificările ulterioare;
– Schema de ajutor de minimis prevăzută în Programul „Start-up Nation“, aprobată prin Ordinul ministrului pentru
mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 1.854/2018, cu modificările ulterioare;
– Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de dezvoltare a
activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de
afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 894/2017, cu modificările ulterioare;
– Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de dezvoltare a
activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de
afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 978/2018;
– Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual
de microindustrializare, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 1.066
/2017, cu modificările ulterioare;
– Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual
de microindustrializare, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 955
/2018;
– Referatul de aprobare nr. 243.876/DAPIMM din 24.03.2020 întocmit de către Direcţia de antreprenoriat şi
programe pentru IMM,
ţinând cont de prevederile art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri,
ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri emite următorul ordin:

Articolul 1
Se constată că, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal bugetare şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii care au
calitatea de beneficiari ai programelor naţionale prevăzute la art. 25^1 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea
înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ai Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 112/2017, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de măsurile
prevăzute de aceste acte normative, în condiţiile şi termenele prevăzute de acestea.

Articolul 2
(1) În aplicarea art. 1 şi potrivit Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României,
termenele de decădere instituite contractual nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă, pe
toată durata stării de urgenţă.
(2) Situaţiile determinate individual, potrivit actelor normative indicate în cuprinsul art. 1, pentru situaţia de urgenţă
şi care nu au legătură cu deciziile emise de autorităţile competente potrivit legii nu pot constitui motiv de reziliere a
contractului/acordului de finanţare şi de recuperare a finanţării nerambursabile acordate, nici ulterior, în cazul în
care condiţiile privind locurile de muncă, obiectele/bunurile mobile/imobile şi altele ce au stat la baza încheierii
contractului/acordului de finanţare sunt respectate începând cu data încetării stării de urgenţă.
(3) Dispoziţiile alin. (2) nu pot conduce la exonerarea de răspundere a beneficiarilor care nu şi-au îndeplinit
obligaţiile până la data decretării stării de urgenţă.
(4) În perioada menţionată la alin. (1), administratorul programului nu întreprinde niciun demers pentru recuperarea
ajutorului de minimis acordat.

Articolul 3
Contractul/Acordul de finanţare se poate modifica, în condiţiile dispoziţiilor cuprinse în acesta şi în limitele legii şi
prezentului ordin, prin act adiţional semnat de ambele părţi, cu semnătură electronică.

Articolul 4
Direcţia de antreprenoriat şi programe pentru întreprinderi mici şi mijlocii din cadrul Ministerului Economiei, Energiei
şi Mediului de Afaceri şi Agenţiile pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere investiţii şi promovarea exportului din
subordinea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri vor duce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.

Articolul 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
Virgil-Daniel Popescu
Bucureşti, 26 martie 2020.
Nr. 803.
—-

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.