Ordinul privind aprobarea procedurii de implementare a Programului naţional pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului a fost publicat in Monitorul oficial!

În data de 5 septembrie 2023 a fost publicat Ordinul nr. 300/2023 al ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului național pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului.

Programul constă în organizarea Târgului naţional pentru artizanat şi meşteşuguri ediția 2023 pe o durată cuprinsă între minimum 3 zile si maximum 5 zile. Perioada de desfăşurare a târgului, precum şi locaţia vor fi afişate pe site-ul instituţiei înainte de desfăşurarea evenimentului.

Târgul naţional pentru artizanat şi meşteşuguri 2023 va fi organizat de Agenţia pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii desemnată prin ordin de catre Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Schema este valabilă până la 31 decembrie 2023, plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2024. Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2023 este de 1.500 mii lei. Prin implementarea Programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 100 de beneficiari în anul 2023.

Pentru anul 2023 vor fi suportate cheltuieli pentru cazarea și transportul beneficiarilor și al produselor acestora la/de la eveniment în sumă forfetară de 2500 lei/beneficiar. În cazul beneficiarilor reprezentați de societăţi cooperative, inclusiv societăţi cooperative meşteşugăreşti mixte, de asociaţii sau fundaţii, suma forfetară de 2500 lei se acordă fiecărui expozant înscris distinct în aplicația electronică de către beneficiar, în limita a maximum 10 expozanți înscriși de aceeași organizație.

Obiectivul general al schemei de minimis îl constituie stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meşteşugari şi artizani, care îşi desfăşoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor ori al altor organizaţii, în special în localităţile rurale, dar şi în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual în practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a produselor realizate de aceştia, în special a celor cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă populară şi artizanat, promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele naţionale şi internaţionale.

Programul urmăreşte, prin organizarea unui târg naţional pentru artizanat şi meşteşuguri în anul 2023, susţinerea micilor meşteşugari în promovarea produselor proprii şi conservarea şi stimularea promovării mai largi a tradiţiilor autohtone prin:

a) câştigarea de pieţe externe noi pentru acest tip de produse şi servicii;

b) stimularea cererii interne de servicii şi produse, care presupun un grad important de prelucrare manuală;

c) creşterea vizibilităţii pe piaţă atât a meşteşugarilor, cât şi a produselor şi serviciilor furnizate de aceştia;

d) îmbunătăţirea accesului meşteşugarilor la informaţii de piaţă şi facilitarea valorificării acestor informaţii;

e) dezvoltarea contactelor de afaceri şi stabilirea unor legături parteneriale;

f) promovarea serviciilor şi produselor realizate apelându-se la tehnologii tradiţionale şi având o componentă

de prelucrare manuală semnificativă.

Beneficiarii prezenţi la târg vor putea organiza la standul propriu pentru vizitatorii interesaţi sesiuni de ateliere de lucru. În cadrul atelierelor de lucru artizanii şi meşteşugarii vor explica şi demonstra practic cum se pregătesc şi se obţin produsele lor: covoare ţesute manual, covoare înnodate, confecţionarea iilor, tapiserii, ştergare; împletituri – sfoară, nuiele, fibre vegetale; ateliere de olărit, ţesut, broderie, dantelărie, ceramică tradiţională şi decorativă, iconografie, confecţionarea de păpuşi folclorice, încondeierea ouălor, confecţionarea măştilor, prepararea culorilor vegetale şi vopsirea materialelor tradiţional, confecţionarea articolelor din piele, din fier, articolelor din sticlă, articolelor din lemn; atelier de restaurare; atelier de prelucrarea lemnului şi mic mobilier artizanal, creaţie bijuterii etc.

Din bugetul alocat desfăşurării activităţilor specifice Programului se pot suporta următoarele cheltuieli eligibile: realizare și mentenanță aplicație electronică de înscriere și gestiune program, publicitate tv şi radio, editare de broşuri, editare de materiale de promovare şi prezentare, editare/multiplicare de materiale pentru conferinţe, seminare, mese rotunde, workshopuri şi prezentări, închiriere spaţii, utilităţi, amenajare standuri şi spaţii de conferinţe, achiziţie sau închiriere mijloace fixe şi/sau obiecte de inventar necesare desfăşurării evenimentului, transmitere de invitaţii, onorarii traineri, cheltuieli de protocol, cheltuieli aferente deplasării şi cazării artizanilor și meșteșugarilor, cheltuieli pentru promovare în mediul on line si social media, realizare content, realizare site eveniment, realizare identitate vizuală eveniment, realizare/promovare spot video eveniment, realizare grafică, închiriere corturi/pavilioane pentru evenimente în aer liber, promovare indoor/outdoor, organizarea de spectacole artistice în incinta și pe perioada târgului, organizarea de ateliere de lucru ale meștesugarilor, organizarea de conferinţe, seminare, mese rotunde, workshopuri, prezentări, întâlniri de lucru pentru dezvoltarea programelor pentru meșteșuguri și artizanat, precum şi alte cheltuieli necesare organizării manifestărilor din cadrul evenimentului.

Pot beneficia de prevederile Programului următorii operatori economici: întreprinderi mici şi mijlocii, societăţile cooperative, inclusiv societăţile cooperative meşteşugăreşti mixte, persoanele fizice autorizate care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, precum şi asociaţiile profesionale sau fundaţiile, după caz, care îndeplinesc, cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii:

a) au capital social integral privat;

b) se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

c) au ca obiect de activitate producerea şi/sau comercializarea sau promovarea produselor care păstrează specificul execuţiei manuale şi artizanale, prestarea serviciilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual sau au ca scop promovarea meşteşugurilor, a meseriilor, a produselor şi a serviciilor cu specific tradiţional;

d) sunt înregistraţi şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;

e) au completat în aplicatia electronică formularul de înscriere (Anexa nr. 1), au încărcat documentele specificate in anexă, iar în urma verificării acestora au fost selectaţi să participe la eveniment;

f) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 de euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru o

întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, şi 100.000 de euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri europene.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.