Ordinul privind aprobarea procedurii de implementare a programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici și Mijlocii a fost publicat in Monitorul oficial!

În data de 5 septembrie 2023 a fost publicat Ordinul nr. 301/2023 al ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului privind aprobarea Procedurii de implementare a programului pentru organizareaTârgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii.

Schema este valabilă până la 31 decembrie 2023, plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2024. Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2023 este de 4.500 mii lei. Prin implementarea Programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de maxim 300 de beneficiari în anul 2023.

Se asigură participarea gratuită la târg pentru aplicanţii selectaţi în urma înscrierii electronice în cadrul program.

Pentru anul 2023 se va acorda fiecarui participant, o suma forfetară, in valoare de 2500 ron/ beneficiar, pentru cheltuieli destinate deplasării şi cazării participantilor, condiționată de prezența zilnică la TIMM editia 2023 pe întreaga perioadă de desfășurare a evenimentului și de respectarea procedurii de implementare a programului.

Obiectivul Programului îl constituie organizarea Târgului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii – TIMM ediția 2023, în 3 locații care vor fi stabilite prin prin ordin al Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în vederea promovării spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltării afacerilor şi ocupării forţei de muncă în domeniul IMM, facilitarea contactelor dintre potenţialii întreprinzători/întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) şi agenţii economici/instituţiile publice sau private care oferă servicii pentru sectorul IMM, în scopul creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale IMM, stimularea şi susţinerea IMM inovative, promovarea produselor şi serviciilor, stimularea şi susţinerea internaţionalizării IMM.

Programul constă în organizarea a trei evenimente TIMM ediția 2023, în locațiile care vor fi stabilite prin ordin al Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, pe o durată cuprinsă între minimul 3 zile si maximum 5 zile fiecare. Perioadele de desfăşurare ale târgurilor, precum şi locaţiile vor fi afişate pe site-ul instituţiei cu cel puţin 5 zile înainte de desfăşurarea fiecărui eveniment.

Programul urmăreşte, prin organizarea celor 3 evenimente TIMM – 2023, susţinerea întreprinderilor mici și mijlocii prin:

a) câştigarea de pieţe interne și externe noi pentru produsele și serviciile românești;

b) stimularea cererii interne de servicii şi produse;

c) creşterea vizibilităţii pe piaţa internă și externă a întreprinderilor românești;

d) dezvoltarea contactelor de afaceri şi stabilirea unor legături parteneriale;

Profilul fiecărui eveniment în parte și activitățile eligibile sunt:

(1) Se va organiza de către AIMM desemnată ediția 2023 TIMM pentru întreprinderile mici și mijlocii care produc și/sau dezvoltă tehnologii inovative și care îndeplinesc condițiile cumulative conform art. 4.3 din prezenta procedură de implementare.

(2) Se va organiza de către AIMM desemnată ediția 2023 TIMM pentru întreprinderile mici și mijlocii cu activitate în domeniile Horeca și care îndeplinesc condițiile cumulative conform art.

4.3 din prezenta procedură de implementare.

(3) Se va organiza de către AIMM desemnată ediția 2023 TIMM pentru întreprinderile mici și mijlocii cu activitate în domeniile IT și cyber security și care îndeplinesc condițiile cumulative conform art. 4.3 din prezenta procedură de implementare.

Acţiunile desfăşurate în cadrul târgurilor sunt:

• expoziții cu vânzare ale produselor și serviciilor oferite;

• organizarea de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru şi prezentări în scopul promovării produselor şi serviciilor realizate de către participanti, câştigării de pieţe externe noi pentru acest tip de produse şi servicii, creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi al îmbunătăţirii competenţelor antreprenoriale, obţinerii vizibilităţii pe piaţă a acestor branduri naționale, organizare de întâlniri de lucru pentru dezvoltarea programelor pentru IMM;

• activități de promovare a evenimentului, atât înainte de desfășurare, în vederea asigurării unei prezențe consistente a publicului și aplicanților țintă, cât și post-eveniment, în vederea publicității târgului național.

Din bugetul alocat desfăşurării activităţilor specifice Programului se pot suporta următoarele cheltuieli eligibile: realizare și mentenanță aplicație electronică de înscriere și gestiune program, publicitate tv şi radio, editare de broşuri, editare de materiale de promovare şi prezentare, editare/multiplicare de materiale pentru conferinţe, seminare, mese rotunde, workshopuri şi prezentări, închiriere spaţii, utilităţi, amenajare standuri şi spaţii de conferinţe, achiziţie sau închiriere mijloace fixe şi/sau obiecte de inventar necesare desfăşurării evenimentului, transmitere de invitaţii, onorarii traineri, cheltuieli de protocol, cheltuieli pentru promovare în mediul on line si social media, realizare content, realizare site eveniment, realizare identitate vizuală eveniment, realizare/promovare spot video eveniment, realizare grafică, închiriere corturi/pavilioane pentru evenimente în aer liber, promovare indoor/outdoor, organizarea de spectacole artistice în incinta și pe perioada târgului, achizitii de servicii necesare organizari evenimentului şi alte cheltuieli necesare organizării manifestărilor din cadrul evenimentului.

Pot beneficia de prevederile programului operatorii economici: întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) sunt organizate în baza Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare;

b) au capital social integral privat;

c) se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

d) au completat formularul de înscriere (Anexa 1) în cadrul Programului, iar în urma verificării au fost selectaţi să participe la eveniment;

e) nu au fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis a Comisiei Europene/ al unui alt furnizor de ajutor, sau, în cazul în care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.

f) (1) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 de euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru o întreprindere unică, aşa cum este acesta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis şi 100.000 de euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri europene.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.