Business meeting and cooperation by business people in office

FEMEIA ANTREPRENOR 2022

OBIECTIV:   

Stimularea şi sprijinirea înființării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate și conduse de către femei, îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi ale prejudecăţilor existente încă la nivel local.

 BUGETUL SCHEMEI:

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2022, aprobat prin Legea nr. 317/2021 de aprobare a bugetului de stat pe anul 2022 este de 157.624.000 lei.

Prin implementarea Programului în perioada 2022-2027 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 5.000 de beneficiare.

SCHEMA DE  FINANTARE:

Prin Program se finanțează cererile de finanțare, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, în următoarele condiții:

a) Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul Programului:

-Alocație Financiară Nerambursabilă (AFN) – maximum 100.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului;

b) Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul Programului:

– Alocație Financiară Nerambursabilă (AFN) – maximum 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

SOLICITANȚI ELIGIBILI:

Pot beneficia de prevederile Programului societățile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii) in care cel puţin unul dintre asociaţi este femeie şi deţine cel puţin 50% din părţile sociale/acțiuni ale societăţii aplicante. Pentru societățile înființate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, condiția se consideră îndeplinită dacă majoritatea membrilor cooperatiști din Consiliul de Administrație este formată din femei.

Domenii de activitate eligibile: productie, servicii, industrii creative, IT, comert; 

CRITERII DE SELECTIE: 

– Conform grilei de evaluare Femeia Manager 2022.

CHELTUIELI ELIGIBILE:  

Fiecare cheltuială efectuată trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților/ subactivităților care sunt necesare desfășurării activităților codului CAEN, autorizat cel târziu la momentul plății, pentru care se solicită finanțare, așa cum sunt detaliate activitățile codului CAEN în “Clasificarea activităților din economia națională – CAEN Rev. 2”, cu excepția sumei forfetare și a cheltuielilor eligibile obligatorii.

Activele corporale achiziționate în cadrul Programului sunt considerate cheltuieli eligibile dacă fac parte din categoria mijloacelor fixe.

1)  Echipamente tehnologice – activele corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3. din H.G. 2139/2004, activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță, echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și vehicule 100% electrice.

2) Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț.

3) Mijloace de transport, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003.

Vehiculele 100% electrice vor fi asimilate echipamentelor tehnologice.

Autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul Programului în valoare eligibilă de maximum 50.000 lei (cu excepția celor 100% electrice) și maximum 1 autoturism / beneficiar.

4) Achiziționarea de mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004.

5) Suma forfertara (salarii, chirii, utilitati, servicii contabilitate, etc) – maxim 30.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului sau maxim 60.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul programului.

6) Pachet digital (voucher de digitalizare), care poate să conțină una sau mai multe din următoarele cheltuieli eligibile: site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfășurării activității, semnătură electronică,  echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete.

Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul Programului sub sancțiunea respingerii la finanțare și este în valoare minimă de 25.000 lei din totalul cheltuielilor eligibile.

7) Cursuri intensive de dezvoltare a abilităților antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/ acționarul/ administratorul/ angajații societății aplicante, în valoare eligibilă de maximum 5.000 lei/persoană.

8) Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal.

9) Consultanță pentru întocmirea documentației si implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maximum 10.000 lei.

10) Două plăcuțe informative obligatorii, sub sancțiunea neacordării AFN, în valoare de maxim 500 lei.

11) Cheltuieli financiare aferente creditelor/ garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării proiectelor acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.           

CHELTUIELI NEELIGIBILE:   

  • Vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri.
  • Sistemele de minare/stocare pentru criptomonede.
  • Cheltuielile aferente activităților de astrologie și spiritism, inclusiv on-line, servicii personale de tipul: servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, video chat, servicii ale agențiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimonială și psihologică, site-uri de matrimoniale.
  • Cheltuielile privind avizele sau alte taxe (cu excepția TVA nedeductibil, timbru verde și accize energie electrică), ambalarea, transportul, punerea în funcțiune, montarea, manopera și instruirea personalului pentru utilizarea echipamentelor/ utilajelor.

 

 

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.