Grant Schema HoReCa prevăzută de OUG nr. 224/2020

Grant Schema HoReCa prevăzută de  OUG nr. 224/2020

Procedura de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzută de  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentaţiei publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19

 

_______

Beneficiari:

     – structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare clasificate (coduri CAEN Rev: 2 5510, 5520, 5530, 5590) care deţin certificate de clasificare emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului

     – structuri/unități de alimentaţie (coduri CAEN Rev 2: 5610, 5621, 5629, 5630) care deţin autorizaţii de funcţionare emise de către autoritățile publice locale sau certificate de clasificare emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului sau autorizațiile emise de către direcțiile sanitar – veterinare pentru unitățile de alimentație publică mobile

     – organizatori de evenimente (cod CAEN Rev 2: 8230) care deţin certificate constatatoare eliberate de Oficiul Național Registrul Comerțului cu codul CAEN autorizat

     – agenţii de turism (coduri CAEN Rev 2: 7911, 7912, 7990) care deţin licenţe de turism emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului

     – ghizi de turism atestaţi (cod CAEN Rev 2: 7990) care deţin atestate de ghid de turism emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului

si care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, si sunt întreprinderi înfiinţate în baza:

  • Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  • Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare,
  • OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
  • OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016.

!!! Dacă o întreprindere deține mai multe puncte de lucru (structuri de cazare/structuri de alimentație/ agenții de turism), se vor verifica/încărca certificatele de clasificare/autorizațiile/licențele pentru fiecare punct de lucru.

!!! Codul/codurile CAEN Rev 2 pentru care aplicantul solicită finanțare trebuie să fi fost autorizat/autorizate pe perioada aferentă bazei de calcul în cadrul prezentei Scheme.

_______

Valoarea finanțării:

  • granturi în cuantum de maxim 20% (dar nu mai mult de 800.000 euro/întreprindere unică) din baza de calcul, rezultată din desfăşurarea activităţilor aferente codurilor CAEN Rev 2, în anul 2020 comparativ cu anul 2019

 

Baza de calcul al ajutorului reprezintă:

  1. a) pentru beneficiarii care raportează cifra de afaceri, diferenţa dintre cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020;
  2. b) pentru beneficiarii care aplică regimul special pentru agenţiile de turism în conformitate cu dispoziţiile art. 311 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, diferenţa dintre volumul facturilor emise în anul 2019 pentru serviciile de călătorie, inclusiv marja, şi volumul facturilor emise în anul 2020 pentru serviciile de călătorie, inclusiv marja;
  3. c) pentru beneficiarii care ţin evidenţa în partidă simplă, în conformitate cu dispoziţiile art. 1 (5) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, diferenţa dintre încasările obţinute din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi încasările obţinute din activitatea eligibilă aferentă anului 2020.

_______

Activitati eligibile care vor intra in baza de calcul:

– pentru agenții de turism cu licențe de turism valabile:

              – pachetele de servicii de călătorie,

              – serviciile de călătorie,

              – serviciile de călătorie asociate, precum și

              – componente ale pachetelor de călătorie, comercializate în scop turistic,

astfel cum sunt definite în Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative, respectiv în Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și completările ulterioare.

– pentru structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare, cu certificate de clasificare valabile:

               – serviciile de cazare astfel cum sunt definite la art. 2^1 din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și completările ulterioare,

               – serviciile suplimentare oferite contra cost persoanelor cazate,

în conformitate cu prevederile Ordinului Președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările și completările ulterioare.

_______

Conditii de eligibilitate:

     – nu sunt întreprinderi în dificultate

     – nu depăşesc plafonul de 800.000 Euro

     – nu fac obiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenţei de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu dobânzile aferente.

     – nu se află în insolvenţă la momentul înscrierii în cadrul schemei de ajutor de stat

     – își mențin activitatea pentru care au obţinut finanţare pentru cel puţin 6 luni de la data primei plăţi a ajutorului de stat pentru valoarea grantului mai mică  sau egală cu echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro, sau 12 de luni de la data primei plăţi a ajutorului de stat, în cazul în care valoarea grantului este mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro

     – au depus situaţiile financiare anuale aferente ultimelor două exerciţii financiare încheiate (2019 și 2020), pentru care s-a împlinit termenul legal de depunere

_______

Modalitate inscriere:

      Online pe site-ul http://www.granturi.imm.gov.ro

 _______

Procedura de implementare si documentele anexe pot fi consultate aici:

http://economie.gov.ro/actualizare-procedura-horeca

_______

Tutorial inscriere schema HoReCa:

http://economie.gov.ro/tutorial-aplicatie-schema-horeca

_______

Q&A schema HoReCa:

http://economie.gov.ro/q-a-schema-horeca-02-07-2021

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.