start up nation 2019_0

Start-UP Nation 2022

OBIECTIV:

Incurajarea şi stimularea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice ale acestora, realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială și crearea de noi locuri de muncă.

BUGETUL SCHEMEI:

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2022, aprobat prin Legea nr. 317/2021  de aprobare a bugetului de stat pe anul 2022 este de 520.031.000 lei din care:

–           Pilonul I Start-up Nation România – 500.000.000 lei;

–           Pilonul II Start-up Nation Diaspora –  20.031.000 lei.

Prin implementarea Programului în perioada 2022-2027 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 55.000 de beneficiari, din care 50.000 aferenţi pilonului I Start-up Nation România şi 5.000 aferenţi pilonului II – Start-up Nation Diaspora.

SCHEMA DE  FINANTARE:

Prin Program se finanțează cererile de finanțare, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, în următoarele condiții:

a)Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul Programului:

-Alocație Financiară Nerambursabilă (AFN) – maximum 100.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului;

b)Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul Programului:

-Alocație Financiară Nerambursabilă (AFN) – maximum 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului;

SOLICITANȚI ELIGIBILI:

Pot beneficia de prevederile Programului societățile care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau mijlocii si sunt înființate de către persoane fizice începând cu data de 01 ianuarie 2020, inclusiv

Domenii de activitate eligibile: productie, servicii, industrii creative, IT, comert;

 CRITERII DE SELECTIE:

– Conform grilei atasate “Criterii privind evaluarea on-line a cererii de finanțare Start-up Nation România 2022”.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

Fiecare cheltuială efectuată trebuie să fie în legătură cu fluxul activităţilor/subactivităţilor care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN, autorizat cel târziu la momentul plăţii, pentru care se solicită finanţare, aşa cum sunt detaliate activităţile codului CAEN în „Clasificarea activităţilor din economia naţională – CAEN Rev. 2”, cu excepţia sumei forfetare şi a cheltuielilor eligibile obligatorii.

Activele corporale achiziționate în cadrul programului sunt considerate cheltuieli eligibile dacă fac parte din categoria mijloacelor fixe.

(1) Echipamente tehnologice – activele corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3. din H.G. 2139/2004,  activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță,  echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, precum și vehicule 100% electrice.

(2) Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. 

(3) Mijloace de transport cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

Vehiculele 100% electrice vor fi asimilate echipamentelor tehnologice.

Autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul programului în valoare eligibilă de maxim 50.000 lei (cu excepția celor 100% electrice) și maxim 1 autoturism / beneficiar.

(4)Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;

(5) Suma forfertara (salarii, chirii, utilitati, servicii contabilitate, etc) – maxim 30.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului sau maxim 60.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul programului;

(6) Pachet digital (voucher de digitalizare) în valoare de minim 25.000 lei

Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul programului sub sancțiunea respingerii la finanțare.

(7) Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/ acționarul / administrator / angajații societăţii aplicante, în valoare eligibilă de maxim 1000 lei/persoană;

(8) Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;

(9) Servicii de consultanță pentru elaborarea documentatiei și implementarea proiectului în valoare eligibilă de maxim 10.000 lei.

(10) Două plăcuțe informative obligatorii, sub sancțiunea neacordării AFN, în valoare de maxim 500 de lei

(11) Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării proiectelor acceptate in cadrul Programului.

CHELTUIELI NEELIGIBILE:

  • – Vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri.
  • – Sistemele de minare/stocare pentru criptomonede nu se finanțează.
  • – Cheltuielile aferente activităților de astrologie și spiritism, inclusiv on-line, servicii personale de tipul: servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, video chat, servicii ale agențiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimonială și psihologică, site-uri de matrimoniale.
  • – Cheltuielile privind avize sau alte taxe (cu excepția TVA nedeductibil, timbru verde și accize energie electrică), ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, montarea, manopera si instruirea personalului pentru utilizarea echipamentelor/ utilajelor achiziţionate.
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.